ALGEMEEN WEDSTRIJDREGLEMENT MAMBOTANGO

 1. De wedstrijd wordt georganiseerd door Kim & Co BVBA, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 3570 Alken, Kolmen 1 (hierna “Mambotango” genoemd).

 2. Mambotango behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Mambotango kan daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Druk-, spel-, zet- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Mambotango.

 3. Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de uitslag van de wedstrijd wordt géén correspondentie gevoerd (briefwisseling, mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege Mambotango zijn zonder verhaal.

 4. De wedstrijd staat open voor alle personen die op het Belgisch en Nederlands grondgebied wonen, met uitzondering van de personeelsleden van Mambotango, de ondernemingen (incl. personeelsleden en medewerkers) die bij de organisatie van de wedstrijd betrokken zijn, en alle gezinsleden (d.w.z. mensen die op dezelfde woonplaats wonen) van deze uitgesloten categorieën. Ingeval de deelnemer op het moment van deelname jonger is dan 18 jaar, dient deze over de uitdrukkelijke goedkeuring van zijn ouders en/of zijn voogd te beschikken en deze goedkeuring, op eerste verzoek van Mambotango, voor te leggen.

 5. De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Er geldt geen enkele aankoopverplichting voor de wedstrijd, tenzij dit anders is aangeduid. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.

 6. Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend of overhandigd aan de winnaar, die daarvoor kan verzocht worden om zijn identiteit aan te tonen. De winnaar zal zijn prijs ontvangen op het adres dat via mailverkeer is meegedeeld. Mambotango behoudt zich in dat verband ook het recht voor om de prijs te overhandigen aan een andere deelnemer die als winnaar in aanmerking komt wanneer de oorspronkelijke winnaar zijn adresgegevens niet binnen de twee maanden bekend heeft gemaakt.

 7. Elke deelnemer kan slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere deelnames of inzendingen houdt Mambotango enkel rekening met de eerst ontvangen deelname, onverminderd het recht van Mambotango om toepassing te maken van artikel 9.

 8. Er wordt maximaal één prijs toegekend per adres / woonplaats waar meerdere personen samenwonen als gezin.

 9. In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Mambotango zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van Mambotango uit te sluiten.

 10. Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan Mambotango de toestemming tot publicatie van zijn naam, adres en, in voorkomend geval, foto, alsook zijn identificatie als deelnemer of winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.

 11. De persoonsgegevens die Mambotango verzamelt over de deelnemers vallen onder toepassing de wet m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze gegevens worden door Mambotango enkel gebruikt in het kader van de wedstrijd en zullen nooit aan derden worden doorgegeven of gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

 12. Indien de deelname aan de wedstrijd het inzenden of uploaden inhoudt van materiaal, doet de deelnemer automatisch en kosteloos afstand aan Mambotango van alle intellectuele rechten op het materiaal voor de hele wereld en voor de hele geldingsperiode van de rechten, voor gebruik in de context van de wedstrijd, zonder enige verdere beperking en zo ruim als wettelijk toegelaten. De deelnemer maakt zich hierbij sterk voor alle eventuele andere rechthebbenden, dat zij op dezelfde wijze hun rechten aan Mambotango overdragen m.b.t. het materiaal. De overdracht houdt het recht in om het materiaal te (laten) reproduceren, distribueren en/of aanpassen aan de hand van alle middelen en processen en op alle dragers.

  Iedere deelnemer bevestigt de voorafgaandelijke goedkeuring te hebben van de mensen afgebeeld in het materiaal, om dit in te zenden of te uploaden voor de wedstrijd en te publiceren in alle media uitgebaat door Mambotango, haar verbonden ondernemingen en/of derden. Omdat er minderjarigen in het materiaal zijn afgebeeld, bevestigt de ouder of voogd goedkeuring te hebben gegeven voor deelname aan de wedstrijd met de inzending van het materiaal.

  Het door de deelnemer ingezonden materiaal mag geenszins een onrespectvolle situatie jegens derden weergeven of een risicosituatie uitbeelden voor de deelnemer of om het even welke andere persoon die in het materiaal voorkomt. Er mag geen enkel merk, buiten de betrokken Mambotango-merken voor zover het gebruik ervan deel uitmaakt van de wedstrijd, en meer algemeen, geen enkel visueel element in het materiaal voorkomen dat afbreuk doet aan de privacy of aan de rechten  van derden. Het materiaal mag geen lasterlijke, beledigende, pornografische, racistische, schokkende, onwettelijke of onzedige elementen bevatten. Er mag geen bij wet verboden product of situatie zichtbaar zijn.

  Mambotango behoudt zich het recht voor om het materiaal dat niet beantwoordt aan de in dit reglement geformuleerde voorwaarden, te verwijderen en de betrokken deelnemer op grond hiervan uit te sluiten van deelname van de betrokken of van andere wedstrijden.

 13. Indien voor de wedstrijd gebruik wordt gemaakt van technologieën en/of media van derden, dan impliceert dit geenszins de betrokkenheid van deze derden bij de wedstrijd. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven in de wedstrijd, is Mambotango de enige organisator.

 14. Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig reglement. Voor het geval het een wedstrijd betreft via internet: deelname aan de wedstrijd impliceert aanvaarding van de beperkingen van het internet,  met name de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke online activiteit. Bijgevolg kan Mambotango hiervoor in geen geval aansprakelijk worden gesteld

Bedrijfsgegevens:

Kim & Co BVBA

BTW nr: 0863.071.059

Kolmenstraat 1244

3570 Alken - Belgium

shop@mambotango.be

De basic wear van mambotango bestaat uit vrolijke kleuren.

Om te spelen, te sporten, te slapen en te chillen.

Gemaakt van hoogwaardige katoen, zodat het lekker lang meegaat. 

Brighter the clothes ~ Happier the child

Kleurt Mambotango ook jouw dag?

Blijf je graag op de hoogte van onze acties?

Schrijf je dan in op onze nieuwsbrief

© Kev-In  2023 - Mambotango

Dress your children with love and comfort & style them in confidence with happy colors

U heeft nog items in uw winkelmandje. Bent u zeker dat u onze site wilt verlaten, zonder uw aankoop af te ronden?

Vul hieronder uw mail in en uw mandje blijft bewaard

Winkelmand

Winkelmand is leeg

Subtotaal
€0.00
0